ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per april 2019 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Annette Kommerie Willem Hoeksma
Froukje de Haan (a) Gerda Streekstra Ruth Zeilinga
Liza Zijlstra (a) Martine Leijstra Johanna de Boer
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema
Hinke Talstra
Mariska Holwerda (t) Hendrik Woudstra Lilian Jansma
Anneke Hellingwerf (t)
Wietske Bosch (t) Hoorns: Bassen:
Wiebe de Haan (b) Aletta Wijnsma
Willem Wittermans
  Kinke Hiemstra Folkert Smit
Bugels: Afke Oosterhuis Rein Halbersma
Anna Marije Andringa Rika Feringa Tseard de Boer
Alie Halbersma    
Peter Wissmann Trombones: Slagwerk:
Bjorn Schönrock
Teade Hietkamp
vacatures
Hilly Halbersma Rintje Hellingwerf  
Elly v.d. Zee Arjan Sijtsma  
Berber Andringa   Dirigent:
Douwe Talstra
Andries de Haan
     
 
 
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Hans Dreves, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.