ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per oktober 2021 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Froukje de Haan (a) Meintje Boonstra Rika Feringa
Liza Zijlstra (a) Mirjam Veldema
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a) Lilian Jansma
Mariska Holwerda (a) Hoorns:
Anneke Hellingwerf (t)
Aletta Wijnsma Bassen:
Wietske Bosch (t) Kinke Hiemstra
Willem Wittermans
Wiebe de Haan (b) Afke Oosterhuis Rein Halbersma
    Tseard de Boer
Bugels: Trombones:  
Willem Hoeksma
Teade Hietkamp
Slagwerk:
Anna Marije Andringa Rintje Hellingwerf
vacatures
Alie Halbersma Folkert Smit  
Peter Wissmann    
Bjorn Schönrock   Dirigent:
Hilly Halbersma   Siemen Hoekstra
Elly v.d. Zee    
Berber Andringa
 
Douwe Talstra    
 
 
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.