ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per januari 2017 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Peter Wissmann Willem Hoeksma
Liza Zijlstra (s) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Froukje de Haan (a)
Gerda Streekstra Johanna de Boer
Rinny Breeuwsma (a) Martine Leijstra
Hinke Talstra
Ilona Olijnsma (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Ilse de Jong (a) Joëlle Schönrock
Mariska Holwerda (t)    
Anneke Hellingwerf (t)
  Bassen:
Wietske Bosch (t) Hoorns:
Willem Wittermans
Wiebe de Haan (b) Aletta Wijnsma Folkert Smit
  Femke Andringa Tseard de Boer
  Afke Oosterhuis  
Bugels:    
Johanna Schönrock   Slagwerk:
Anna Marije Andringa Trombones:
Wybe Dijkstra
Alie Halbersma
Teade Hietkamp
r
Ilse Hoekstra
Nynke Woudstra
 
  Ties Engelsma  
Hilly Halbersma Rintje Hellingwerf Dirigent:
Elly v.d. Zee
Arjan Sijtsma
Andries de Haan
Berber Andringa    
Romy van Ophem    
Bjorn Schönrock   Ere-leden
Douwe Talstra   Lou Dijkma
    Age Nicolai
    Hans Dreves
    Douwe Talstra
    Willem Wittermans
     
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.