ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per maart 2022 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Froukje de Haan (a) Mirjam Veldema Rika Feringa
Lisa Zijlstra (a) Thymen Hiemstra
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a)   Lilian Jansma
Mariska Holwerda (a) Hoorns:
Fokke de Boer (a) Aletta Wijnsma Bassen:
Anneke Hellingwerf (t)
Kinke Hiemstra
Willem Wittermans (b)
Wietske Bosch (t) Afke Oosterhuis Rein Halbersma (b)
Wiebe de Haan (b)   Tseard de Boer (e)
  Trombones:  
Bugels:
Teade Hietkamp
Slagwerk:
Willem Hoeksma Rintje Hellingwerf
vacatures
Anna Marije Andringa Folkert Smit  
Alie Halbersma    
Peter Wissmann   dirigent
Bjorn Schönrock   Siemen Hoekstra
     
Hilly Halbersma    
Elly v.d. Zee
Ere-leden:
Berber Andringa   Lou Dijkma
Margriet Dijk
Douwe Talstra
Douwe Talstra   Willem Wittermans
Eelkje Smit    

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.