ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per september 2018 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Peter Wissmann Willem Hoeksma
Froukje de Haan (a) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Ilse de Jong (a)
Gerda Streekstra Johanna de Boer
Liza Zijlstra (a) Martine Leijstra
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Mariska Holwerda (t)  
Anneke Hellingwerf (t)
   
Wietske Bosch (t)   Bassen:
Wiebe de Haan (b) Hoorns:
Willem Wittermans
  Aletta Wijnsma Folkert Smit
  Kinke Hiemstra Rein Halbersma
Bugels: Afke Oosterhuis Tseard de Boer
Anna Marije Andringa   Rika Feringa
Alie Halbersma    
Bjorn Schönrock    
Joke Westerhof    
  Trombones: Slagwerk:
Hilly Halbersma
Teade Hietkamp
Elly v.d. Zee Ties Engelsma  
Anton Bruinsma Rintje Hellingwerf  
Berber Andringa Nynke Woudstra Dirigent:
Romy van Ophem
Arjan Sijtsma
Andries de Haan
Douwe Talstra    
     
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Hans Dreves, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.