ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per april 2018 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Peter Wissmann Willem Hoeksma
Liza Zijlstra (s) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Froukje de Haan (a)
Gerda Streekstra Johanna de Boer
Rinny Breeuwsma (a) Martine Leijstra
Hinke Talstra
Ilse de Jong (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Mariska Holwerda (t) Joëlle Schönrock
Anneke Hellingwerf (t)
   
Wietske Bosch (t)   Bassen:
Wiebe de Haan (b) Hoorns:
Willem Wittermans
  Aletta Wijnsma Folkert Smit
  Kinke Hiemstra Rein Halbersmar
Bugels: Martine Leijstra Tseard de Boer
Anna Marije Andringa Afke Oosterhuis Rika Feringa
Alie Halbersma    
Bjorn Schönrock    
  Trombones: Slagwerk:
Hilly Halbersma
Teade Hietkamp
Theunis de Boer
Elly v.d. Zee Ties Engelsma  
Berber Andringa Rintje Hellingwerf  
Romy van Ophem Nynke Woudstra Dirigent:
Douwe Talstra
Arjan Sijtsma
Andries de Haan
     
     
     
    Ere-leden
    Lou Dijkma
    Age Nicolai
    Hans Dreves
    Douwe Talstra
    Willem Wittermans
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.