ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per maart 2019 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Peter Wissmann Willem Hoeksma
Froukje de Haan (a) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Ilse de Jong (a)
Gerda Streekstra Johanna de Boer
Liza Zijlstra (a) Martine Leijstra
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Mariska Holwerda (t) Hendrik Woudstra
Anneke Hellingwerf (t)
Bassen:
Wietske Bosch (t) Hoorns:
Willem Wittermans
Wiebe de Haan (b) Aletta Wijnsma Anton Bruinsma
  Kinke Hiemstra Rein Halbersma
Bugels: Afke Oosterhuis Tseard de Boer
Anna Marije Andringa Rika Feringa  
Alie Halbersma   Slagwerk:
Bjorn Schönrock Trombones:
vacatures
Hilly Halbersma
Teade Hietkamp
 
Elly v.d. Zee Rintje Hellingwerf  
Berber Andringa Folkert Smit Dirigent:
Douwe Talstra
Arjan Sijtsma
Andries de Haan
     
 
 
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Hans Dreves, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.