ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per februari 2021 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Froukje de Haan (a) Meintje Boonstra Jelmer Konijn
Liza Zijlstra (a) Gerda Streekstra
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Mariska Holwerda (a)
Anneke Hellingwerf (t)
Hoorns: Bassen:
Wietske Bosch (t) Aletta Wijnsma
Willem Wittermans
Wiebe de Haan (b) Kinke Hiemstra Folkert Smit
  Afke Oosterhuis Rein Halbersma
Bugels: Rika Feringa Tseard de Boer
Willem Hoeksma  
Anna Marije Andringa Trombones: Slagwerk:
Alie Halbersma
Teade Hietkamp
vacatures
Peter Wissmann Rintje Hellingwerf  
Bjorn Schönrock Arjan Sijtsma  
Hilly Halbersma   Dirigent:
Elly v.d. Zee   Siemen Hoekstra
Berber Andringa
 
Douwe Talstra    
 
 
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.