ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per april 2018 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Peter Wissmann Willem Hoeksma
Froukje de Haan (a) Annette Kommerie Ruth Zeilinga
Ilse de Jong (a)
Gerda Streekstra Johanna de Boer
Liza Zijlstra (a) Martine Leijstra
Hinke Talstra
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema Lilian Jansma
Mariska Holwerda (t) Joëlle Schönrock
Anneke Hellingwerf (t)
   
Wietske Bosch (t)   Bassen:
Wiebe de Haan (b) Hoorns:
Willem Wittermans
  Aletta Wijnsma Folkert Smit
  Kinke Hiemstra Rein Halbersma
Bugels: Martine Leijstra Tseard de Boer
Anna Marije Andringa Afke Oosterhuis Rika Feringa
Alie Halbersma    
Bjorn Schönrock    
  Trombones: Slagwerk:
Hilly Halbersma
Teade Hietkamp
Theunis de Boer
Elly v.d. Zee Ties Engelsma  
Berber Andringa Rintje Hellingwerf  
Romy van Ophem Nynke Woudstra Dirigent:
Douwe Talstra
Arjan Sijtsma
Andries de Haan
     
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Hans Dreves, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.